elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Sobota 13.04.2024

Szkolna procedura kontaktów

SZKOLNA PROCEDURA KONTAKTÓW NAUCZYCIELI Z RODZICAMI

(PRAWNYMI OPIEKUNAMI INFORMATOR DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

 

 1. Miejscem udzielania informacji o uczniu jest wyłącznie szkoła.
 2. Szkoła nie udziela informacji o uczniu telefonicznie.
 3. Nie udziela się informacji o uczniach w trakcie pełnienia przez nauczyciela dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych.
 4. Kontakty rodziców ( prawnych opiekunów ) z nauczycielami odbywają się podczas zaplanowanych wywiadówek, bądź indywidualnych ustaleń między zainteresowanymi stronami.
 5. Obecność rodziców ( prawych opiekunów ) na zebraniach  jest obowiązkowa.
 6. W razie nieobecności rodziców ( prawnych opiekunów ) na dwóch zebraniach ogólnych, wychowawca klasy ma prawo zaprosić  ich na spotkanie indywidualne w dogodnym dla siebie terminie.
 7. Spotkanie nauczyciela z rodzicami ( prawnymi opiekunami )  w domu ucznia odbywa się w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach.
 8. Nieobecność ucznia w szkole powyżej 2 dni rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo zgłosić  telefonicznie w sekretariacie  szkoły w pierwszym dniu nieobecności.  Otrzymaną informację sekretarz szkoły przekazuje niezwłocznie  wychowawcy klasy.
 9. Wychowawca klasy w 3 dniu nieobecności ucznia w szkole, w razie braku informacji od rodziców (prawnych opiekunów), powiadamia telefonicznie o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów), w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 10. Nieobecność ucznia w szkole rodzice (prawni opiekunowie) usprawiedliwiają pisemnie w ciągu tygodnia od momentu powrotu ucznia do szkoły.
 11. Zwolnienie ucznia  z zajęć, w tym świetlicowych, następuje tylko na pisemną prośbę  rodziców ( prawnych opiekunów ).
 12. Rodzice ( prawni opiekunowie ) mają obowiązek pozostawienia wychowawcy kontaktowego numeru telefonu, który jest wpisany  do dziennika lekcyjnego.
 13. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania szkoły, rodzice ( prawni opiekunowie kierują kolejno do :
  1. wychowawcy klasy,
  2. pedagoga szkolnego,
  3. dyrektora szkoły,
  4. rady pedagogicznej,
  5. organu nadzorującego szkołę.
 14. Rodzice ( prawni opiekunowie ) i nauczyciele, w trosce  o prawidłowy kontakt i współpracę, zobowiązani są do przestrzegania zasad przyjętej procedury.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa w Białuniu
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 09.05.2018
Data udostępnienia informacji: 09.05.2018
Data ostatniej aktualizacji: 09.05.2018
Liczba wyświetleń: 1083
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
09.05.2018
16:03:49
edycja
Administrator
Szkolna procedura kontaktów
09.05.2018
16:03:37
edycja
Administrator
Szkolna procedura kontaktów
09.05.2018
16:01:38
dodanie
Administrator
Szkolna procedura kontaktów