elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Sobota 13.04.2024

Skargi i wnioski

PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW ORAZ OBOWIĄZUJĄCE TERMINY

w Zespole Szkół Publicznych w Białuniu

 

I.  Zasady ogólne

 1. W  Zespole Szkół Publicznych w Białuniu skargi i wnioski przyjmowane są przez:
  1. Dyrektora szkoły – w poniedziałki od 13.00 do 15.00
  2. Wychowawców klas w terminach zgodnych z harmonogramem wywiadówek
  3. Pedagoga – w godzinach pracy pedagoga
 2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
  1. pisemnie
  2. pocztą elektroniczną
  3. faxem
 3. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji naszej placówki przekazywane są, po  uprzednim zarejestrowaniu, do właściwego adresata.
 4. Pisemne skargi i wnioski zawierają:
  1. datę wniesienia skargi,
  2. imię, nazwisko i adres składającego wniosek,
  3. zwięzłe określenie sprawy,
  4. nazwisko osoby, do której będzie kierowana skarga,
  5. podpis składającego skargę,
  6. imię i nazwisko przyjmującego skargę
 5. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy), adresu wnoszącego lub nieopatrzone tytułem skarga/wniosek pozostawia się bez rozpatrywania.
 6. Pracownik prowadzący rejestr skarg i wniosków w szkole rejestruje je poprzez wpisanie ich do rejestru, potwierdza składającemu ich złożenie i przekazuje dyrektorowi oraz zainteresowanemu.
 7. W przypadku skargi lub wniosku zgłoszonego telefonicznie, przyjmujący informuje skarżącego o sposobach ich złożenia, o których mowa w pkt 2.
 8. Do skarg i wniosków zgłoszonych ustnie w ramach przyjęć interesantów przez dyrektora, sporządzany jest protokół  z rozmowy, podpisany przez skarżącego.
 9. Rejestrowanie, kierowanie oraz kontrolę nad realizacją koordynuje sekretarz szkoły, który:
  1. prowadzi rejestr skarg i wniosków,
  2. kieruje sprawę do osoby wyznaczonej do jej rozpatrzenia,
  3. czuwa nad terminowym rozpatrywaniem skarg,
  4. udziela zgłaszającym się w sprawie skarg i wniosków niezbędnych informacji o toku załatwienia sprawy,
  5. wpisuje termin ich załatwienia.

 

II. Rozpatrywanie skarg i wniosków 

 1. Przedmiotem skarg może być w szczególności zaniedbywanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników szkoły, naruszenie godności osobistej dziecka lub interesantów skarżącego.
 2. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, zaspokojenia potrzeb klientów szkoły.
 3. Skargi, które nie leżą w kompetencji szkoły, zostają przejęte, a następnie wraz z pismem przewodnim przesłane zgodnie z właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego skargę. Jeśli wnioskujący chce sam wnieść skargę do właściwego  podmiotu, dyrektor wskazuje właściwy organ, a kopię tego pisma zostawia w dokumentacji szkoły.
 4. Spór rozstrzyga:
  1. w kwestiach ocen i sprawdzianów oraz sprawy dyscyplinarne – dyrektor
  2. sprawy wychowawcze – wychowawcy i pedagog
 5. Z wyjaśnienia  skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację zawierającą:
  1. oryginał skargi/wniosku;
  2. notatkę o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania;
  3. materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśnienia skargi/wniosku (oświadczenia, opinie, kserokopie dokumentów, wyciągi);
  4. odpowiedź do wnoszącego, informującą o sposobie rozstrzygnięcia sprawy;
  5. pismo do organu prowadzącego, jeśli wymaga tego sprawa.
 6. Nie później niż w ciągu siedmiu dni należy wykonać następujące czynności:
  1. przesłać skargę/wniosek do właściwego organu z powiadomieniem wnoszącego lub zwrócić ją wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli dokument został skierowany do niewłaściwego;
  2. przesłać odpisy skargi/wniosku do właściwych organów z powiadomieniem wnoszącego, jeżeli sprawy w nich poruszane dotyczą różnych organów;
  3. zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji;
  4. udzielić odpowiedzi w przypadku, gdy nie jest konieczne przeprowadzenie dodatkowych wyjaśnień, gdy jest konieczne przeprowadzenie dodatkowych wyjaśnień- sprawa powinna być zakończona w ciągu miesiąca.
 7. Projekt odpowiedzi na skargę/wniosek przekazuje osoba/komisja rozpatrująca sprawę, po uprzednim parafowaniu jej, do podpisu Dyrektorowi.
 8. Pełną dokumentację  po zakończeniu sprawy, nie później niż 7 dni po otrzymaniu potwierdzenia odbioru odpowiedzi na skargę/wniosek, przekazuje się sekretarzowi szkoły.
 9. W przypadku wydania nauczycielowi/pracownikowi zaleceń przez osobę rozpatrującą skargę należy kopię tego pisma dołączyć do wymienionej dokumentacji. Kontrolę z wykonania wydanych zaleceń przeprowadza osoba wydająca je.
 10. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które dekretowano wniosek/skargę.
 11. Dyrektor szkoły raz w roku dokonuje analizy wszystkich skarg/wniosków i wnioski  z nich wykorzystuje przy planowaniu pracy na następny rok szkolny.
 12. Skargi / wnioski załatwiane według właściwości są archiwizowane przez trzy lata.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa w Białuniu
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 09.05.2018
Data udostępnienia informacji: 09.05.2018
Data ostatniej aktualizacji: 09.05.2018
Liczba wyświetleń: 1029
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
09.05.2018
16:04:06
edycja
Administrator
Skargi i wnioski
09.05.2018
16:01:14
edycja
Administrator
Skargi i wnioski
09.05.2018
15:59:03
edycja
Administrator
Skargi i wnioski
09.05.2018
15:56:36
edycja
Administrator
Skargi i wnioski
09.05.2018
15:56:14
dodanie
Administrator
Skargi i wnioski