elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Sobota 13.04.2024

Deklaracja dostępności

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH IM. MARKA KOTAŃSKIEGO W BIAŁUNIU zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji https://bialun.bipdlaszkol.pl/.

 

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30.

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest PRZEMYSŁAW JANUSZKO, adres e-mail: sekretariat@bialun.szkola.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 4189925. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej powinien zawierać:

  • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się przy sali gimnastycznej  od ulicy Sielankowej. Do wejścia można przejść z parkingu, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto jest jeszcze wejście od strony sali gimnastycznej i jedno od ulicy Sielankowej. Wejścia te w razie konieczności mogą być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
  • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściach są pracownicy obsługi.
  • Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.
  • W budynku na każdym poziomie (parter i piętro) znajduje się korytarz i klatka schodowa. Budynek nie posiada wind.
  • W budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych- na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa w Białuniu
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 31.03.2021
Data udostępnienia informacji: 31.03.2021
Data ostatniej aktualizacji: 31.03.2021
Liczba wyświetleń: 1373
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
31.03.2021
17:03:55
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
31.03.2021
17:02:15
dodanie
Administrator
Deklaracja dostępności